Sadzby prenájmu

  • 1. hodinová– pri prenájme predmetu zmluvy za 1 hodinu.
  • 2. denná – pri prenájme predmetu zmluvy do 24 hodín.
  • 3. víkendová – prenájom začína vždy v piatok od 16.00 hod. a končí v pondelok o 7.00 hodine a je spoplatňovaná 1,5 násobkom dennej sadzby.
  • 4. týždenná – pri prenájme predmetu zmluvy od 5-ich do 14 kalendárnych dní zľava 10% z ceny
  • 5. mesačná – pri prenájme predmetu zmluvy od 10-ich do 29 kalendárnych dní zľava 20% z ceny
  • 6. individuálna sadzba – zmluvne dohodnutá cena pri dlhodobých prenájmoch na obdobie 30 a viac kalendárnych dní.
  • 7. sankčné sadzby

15 EUR za vrátenie znečisteného stroja, neplatí pri vrátení stroja znečisteného betónom, tu sa stanovuje sadzba za čistenie individuálne podľa miery znečistenia,

v prípade poškodenia stroja sa nájomca zaväzuje zabezpečiť na svoje náklady opravu stroja a to u prenajímateľa alebo u inej autorizovanej opravovne. Až do podpísania protokolu o vrátení poškodeného stroja nájomcom alebo ním písomne povereným zástupcom plynie doba prenájmu